Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Dental Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-036, Aleja Stanów Zjednoczonych 72, lok.33, wpisany do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345652 oraz Dental Development IG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-776, ulica Indiry Gandhi 27, lok.102, wpisany do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637325 zwany dalej „my”.

1.2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie na adres: Dental Development Sp. z o. o. , Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33, 04-036 Warszawa

1.2.2 przez formularz kontaktowy na stronie www.luxdentic.pl

1.2.3 na adres e-mail: recepcja@luxdentic.pl

1.2.4 telefonicznie pod nr: 530 330 530

1.3 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, reklamowych, edukacyjnych i naukowych. W ramach marketingu będziemy między innymi informować Cię o produktach, usługach, promocjach i konkursach. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

1.4 Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.5 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

1.6 Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.6.1 prawo do wycofania zgody,

1.6.2 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

1.6.3 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, po weryfikacji swojej tożsamości,

1.6.4 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

1.6.5 przenoszenia danych,

1.6.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

1.6.7 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami zgodnie z pkt.1.2.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacji tożsamości dokonujemy na podstawie Twojego dokumentu tożsamości zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.

W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego.