Regulamin | Luxdentic Stomatologia Warszawa Praga Płd. i Ursynów | Dobry Dentysta Warszawa

REGULAMIN

dotyczący wpłaty zaliczki na poczet wykonywanych zabiegów oraz zwrotów zaliczek w związku z odwołanymi zabiegami

Niniejszy regulamin określa zasady wpłaty zaliczki na poczet wykonywanych zabiegów oraz zwrotu zaliczki w przypadku rezygnacji z wizyty i w efekcie niewykonania zabiegu. Regulamin dotyczy usług i zabiegów wykonywanych przez Luxdentic Stomatologia w gabinetach w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33 oraz przy ul. Indiry Gandhi 27, lok.102.

Zaliczka jest wpłacana na konto bankowe firmy Dental Development Sp. z o. o., Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33, 04-036 Warszawa, NIP: 113-278-45-13, REGON 142129778.

Kontakt z Luxdentic Stomatologia można uzyskać korzystając z:

 • adresu poczty elektronicznej: recepcja@luxdentic.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530 330 530 w godzinach pracy kliniki, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21.00 oraz w soboty w godzinach 9-15.00
 • formularzu kontaktowego znajdującego się̨ na Stronie Internetowej www.luxdentic.pl,
 • osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. pod adresem: Warszawa przy Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33 oraz Warszawa przy ul. Indiry Gandhi 27, lok.102.

1. Definicje 

Poszczególnym zwrotom, na potrzeby niniejszego dokumentu nadaje się̨ następujące brzmienie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Luxdentic Stomatologia – gabinety stomatologiczne prowadzone przez Spółkę pod firmą: Dental Development Sp. z o. o. lub Dental Development IG Sp. z o.o.
 • Pacjent – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać wpłaty zaliczki na wykonanie Zabiegów, przy czym w przypadku nieukończenia przez osobę 18 roku życia, na zabieg wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
 • Zabieg – usługa oferowana przez Luxdentic Stomatologia, wymagająca wcześniejszej wpłaty Zaliczki.
 • Strony – Gabinet i Pacjent.
 • Strona Internetowa – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się̨ pod adresem: www.luxdentic.pl
 • Zaliczka – świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 743 w związku z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, na poczet wydatków związanych z wykonaniem Zabiegów przez Luxdentic Stomatologia.

2. Wysokość oraz termin wpłaty Zaliczki

 1. Wysokość Zaliczki uzależniona jest każdorazowo od rodzaju Zabiegu i wynika wprost z wysokości wydatków, jakie Luxdentic Stomatologia ponosi w związku z wykonywaniem Zabiegów, tj. w szczególności kosztów związanych z rezerwacją dyspozycyjności lekarza, personelu wykonującego Zabieg, na czas jego trwania, kosztów środków, materiałów wykorzystywanych do wykonania Zabiegu, kosztów obsługi Zamówienia itp.
 2. Szczegółową informację o każdorazowej wysokości Zaliczki odnośnie konkretnego Zabiegu można otrzymać w recepcji w siedzibie Luxdentic Stomatologia, telefonicznie pod numerem: (+48) 530 330 530, mailowo: recepcja@luxdentic.pl lub osobiście pod adresem: Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33 oraz przy ul. Indiry Gandhi 27, lok.102.
 3. Pacjent zapłaci Zaliczkę̨ nie później niż w terminie 24 godzin przed datą zaplanowanego Zabiegu. W przypadku wpłaty zaliczki w formie przelewu bankowego, na mniej niż 72 godziny przed zaplanowanym zabiegiem, Pacjent zobowiązany jest przesłać Luxdentic Stomatologia na adres email, potwierdzenie przelewu zaliczki.
 4. Z chwilą zaksięgowania Zaliczki na rachunku bankowym Luxdentic Stomatologia, otrzymania potwierdzenia przelewu lub z chwilą otrzymania środków tytułem Zaliczki przez Luxdentic Stomatologia, pod warunkiem terminowej wpłaty Zaliczki, Pacjent uzyskuje rezerwację terminu wykonania Zabiegu.
 5. Różnicę̨ pomiędzy ceną wykonania Zabiegu, a wpłaconą Zaliczką Pacjent zobowiązany jest zapłacić w dniu wykonania Zabiegu, po jego wykonaniu w recepcji w siedzibie Luxdentic Stomatologia gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Brak zapłaty Zaliczki na 24 h przed planowanym Zabiegiem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Pacjenta o wypowiedzeniu Umowy. Art. 746 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się odpowiednio. Luxdentic Stomatologia nie jest zobowiązany do dodatkowego informowania Pacjenta o odwołaniu terminu wykonania Zabiegu.

3. Dopuszczalne formy płatności Zaliczki

Luxdentic Stomatologia umożliwia wybór przez Pacjenta jednej z form płatności Zaliczki:

 • w formie transakcji gotówkowej lub kartą płatniczą w recepcji w siedzibie Luxdentic Stomatologia, pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 72, lok.33 oraz przy ul. Indiry Gandhi 27, lok.102.
 • w formie przelewu bankowego przez stronę internetową www.luxdentic.plprzy użyciu aplikacji Przelewy24.

4. Rozwiązanie Umowy. Zwrot Zaliczki.

 1. W przypadku chęci rezygnacji z wykonywania zabiegu, na poczet którego opłacona została zaliczka Pacjent musi zwrócić się̨ osobiście do recepcji Luxdentic Stomatologia w celu złożenia pisemnego wniosku o zwrot wpłaconej kwoty na adres: recepcja@luxdentic.pl (w formie skanu podpisanego własnoręcznie oświadczenia) lub osobiście w placówce.
 2. Wniosek o zwrot zaliczki powinien zawierać:
 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres),
 • nazwę̨ zabiegu, na jaki zaliczka została wpłacona oraz kwotę zaliczki
 • nr rachunku bankowego na który mam być dokonany zwrot zaliczki

5. Odstąpienie od Umowy. Zmiana terminu realizacji Usługi

 1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług stomatologicznych poprzez odwołanie rezerwacji terminu realizacji Usługi na minimum 24 godziny przed umówionym terminem jej realizacji, z zachowaniem prawa do otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, pobrana zaliczka jest bezzwrotna.
 2. Zmiana terminu realizacji Usługi jest możliwa w zależności od dostępności wolnych terminów. Zmiany terminu Pacjent może dokonać kontaktując się z recepcją Luxdentic Stomatologia pod numerem: +48 530330530. Zmiana terminu realizacji Usługi nie powoduje konieczności ponownego uiszczenia opłaty administracyjnej.
 3. W przypadku odstąpienia przez Pacjenta od Umowy z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Luxdentic Stomatologia dokona zwrotu uiszczonej przez Pacjenta zaliczki w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia.

6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z oferowanymi usługami stomatologicznymi Pacjent może zgłaszać:

 • listownie pod adresem: Luxdentic Stomatologia, Aleja Stanów Zjednoczonych 72, lok.33, 04-036 Warszawa
 • mailowo na adres – opiekun.pacjenta@luxdentic.pl

Luxdentic Stomatologia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na wskazany adres nadawcy. Luxdentic Stomatologia zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź.

7. Postanowienia końcowe.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się̨ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w tym w szczególności przepisy dotyczące zaliczki.